תנאי רכישה באתר

כללי:

הפנייה בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
כתנאי לרכישה באתר "אקסליסט", על המורשה ו/או על האדם אשר מורשה לכרות הסכמים מסוג הסכם זה בשם תאגיד, להסכים לתנאי הרכישה במסמך זה (להלן: "ההסכם"), המהווה חוזה משפטי מחייב בינך (להלן: "המורשה") לבין "אקסליסט" ע.מ.037479367 (להלן: "אקסליסט") כמפורט בהסכם זה.
הסכמה של המורשה לתנאי הסכם זה, יבוא לידי ביטוי על ידי קריאת הסכם ולחיצה על כפתור "אני מאשר/ת את תנאי הרכישה".

מוצרים:

מובהר בזאת כי השימוש במונח "מוצר/ים" כולל את הדברים הבאים:
א. תוכנות להורדה: כל סוג של תוכנה להורדה הקיימת באתר אקסליסט.
ב. מהדורות: כל מהדורה (גרסה מספרית/וריאציה של הגרסאות) של התוכנות הנ"ל.
ג. תוכן: הרעיון, טקסט, קוד התוכנה, חומרה, חלונות, טפסים, גרפיקה, קובץ התוכנה ומדריכי שימוש של התוכנות הנ"ל.

תקלות:

"אקסליסט" אינו מתחייב שהמוצר יפעל ו/או יפעל כראוי על מחשבו של המורשה.

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות באמצעות כתובת המייל או תיבת ההודעות המפורסמים בדף צור קשר.

מחיר:

בכדי לרכוש רישיון שימוש במוצר, המורשה מתחייב לשלם את הסכום הנקוב במסך הזמנת המוצר, המורשה אינו רשאי להשתמש במוצר ללא תשלום.

ביטול רכישת מוצרים:

בהתאם לחוק (סעיף 14 ג(ד) – ביטול מוצרי מידע (תוכנות מחשב)), לא ניתן יהיה לבטל רכישת מוצר.

עדכונים וגרסאות חדשות:

רכישת מוצר על בסיס מנוי תקופתי (חודשי או שנתי) מאפשר עדכונים חינם לאורך כל תקופת המנוי.
רכישת מוצר על בסיס רכישה חד פעמית, מאפשר עדכונים חינם למשך שנה מיום תאריך רכישת המוצר.

זמן מנוי:

ברכישת מוצר על בסיס מנוי תקופתי, הזמן השימוש המדויק במוצר יהיה כדלקמן:

כאשר מפורסם באתר מוצר לרכישה (מנוי) לחודש ימים משמע ל 30 ימים.
כאשר מפורסם באתר מוצר לרכישה (מנוי) לשנה משמע ל 365 ימים (במידה ומפורסם לשנתיים או שלוש שנים, המכפלה תהיה לפי שנה 365 ימים).

זמן המנוי יספר בהתבסס על תאריך הרכישה ולא על אף תאריך אחר לרבות: תאריך החשבונית, תאריך קבלה, תאריך התקנת המוצר במחשב, תאריך הרשמה לאתר וכו'.

העברת רישיון למחשב אחר:

רכישת מוצר, הינו רישיון שמיועד עבור מחשב אחד בלבד.
עם הזנת ״מספר מנוי״ הרישיון התקבע על המחשב שעליו הוזן המספר, במקרה של רצון להעביר את המוצר למחשב אחר, ניתן לבטל את המוצר על המחשב הקודם ואז להתקין על מחשב אחר, יש לקחת בחשבון כי ניתן להעביר את המוצר עד 3 פעמים בכול רכישה (כלומר מוצר עם מנוי שנתי יכול להעביר את המנוי עד 3 פעמים באותה שנת מנוי).

איסוף מידע

"אקסליסט" שומר את פרטי הקשר של המורשה, לרבות שם, טלפון ודואל על מנת להיות מסוגל לדעת על קיומו של המורשה ולדעת על המוצר והגרסה שנרכש.

למען הסר ספק, אקסליסט אינו שומר שום פרט אודות אמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי, ביט או Pay-Pal ופרטים אלו מוזנים ישירות באתרי הסליקה.

וויתור על טענות:

המוצרים ניתנים כמות שהם ("AS IS") ובלא כל התחייבות מצד "אקסליסט". אי לכך, אין באמור באתר ו/או בכול מקום אחר, משום מצג מצד "אקסליסט" בדבר ההתאמה ו/או היכולת של המוצר ו/או מהירות הטיפול והמשלוח של המוצר לענות על ציפיות המורשה ובנוסף "אקסליסט" אינו מתחייב לכך שהתוכנה והשירותים יסופקו ללא שגיאות, הפרעות, תקלות או עיכובים בתמיכה טכנית מכול סוג שקיים. לפיכך, לא תהיה למורשה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "אקסליסט", מפיצים ו/או כל צד שלישי אחר הקשור לאספקת התוכנה והשירותים (ביחד ולחוד להלן: "הספקים"). בנוסף לכך, הספקים לא יישאו באחריות מפורשת או משתמעת בגין טענת פגם, אי התאמה וזכות שימוש.

הגבלת אחריות:

אחריות "אקסליסט" כלפי המורשה בקשר לשימוש בתוכנה ו/או השירותים לא תחול בשום מקרה על "אקסליסט" ו/או על מי ממנו, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או עובדים ו/או ספקיה השונים.

"אקסליסט" לא יישא באחריות בגין אובדן כספים ו/או נזקים כלשהם (לרבות: נזק ישיר, נזק מקרי, נזק עקיף, נזק תוצאתי, דמי נזיקין עונשים, נזק בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים, אובדן הכנסה, הוצאות, קנסות, הפסדים, אובדן הזדמנויות עסקיות, כשל אבטחה או גניבת מידע, וירוסים, תוכנות ריגול, אי הספקה של השירותים, עיכוב ביכולת להשתמש בתוכנה או בשירותים וכל נזק אחר שקיים) למורשה ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו אשר ייגרמו כתוצאה משימוש בתוכנה ו/או בשירותים.

הגבלת האחריות על אקסליסט האמורות בסעיף זה לעיל הינן תנאי יסודי לקיום ההסכם, "אקסליסט" מצהיר בזאת כי לא יוכל לספק את התוכנה ו/או השירותים ללא הגבלות האחריות זו.
מובהר ומוסכם בזאת, כי והיה, ועל אף האמור לעיל, יקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי "אקסליסט" אחראי כלפי המורשה בקשר לשימוש בתוכנה ו/או השירותים באחריות כלשהי, אזי האחריות של "אקסליסט" תהא מוגבלת בכל מקרה לגובה הסכום ששולם בפועל על ידי המורשה ל"אקסליסט".

שינויים בהסכם:

מלבד "אקסליסט", אין לשום צד כלשהו זכות למחוק ו/או לשנות ו/או להוסיף תוכן בהסכם שלא בוצע ו/או אושר במפורש ובכתב על ידי אקסליסט.

סמכות שיפוט והדין:

הדין החל על הסכם זה הם דיני מדינת ישראל בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסכסוך יתברר בבתי המשפט בתל אביב.

פיצויים ושיפוי:

בכל מקרה של הפרת הוראות הסכם ו/או הוראות כל דין על ידי המורשה ו/או אחר מטעמו בקשר עם התוכנה ו/או השירותים, יישא המורשה באחריות לכך, ויפצה ו/או ישפה את "אקסליסט" לרבות תשלום הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דינו.

דילוג לתוכן